DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS AUKCIONŲ VYKDYMO

Informuojame, kad nuo 2024 m. kovo mėn. valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras nebevykdo valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionų, kadangi Lietuvos Respublikos Seimui patvirtinus Lietuvos Respublikos žemės įstatymo pakeitimus, šią funkciją valstybė delegavo vykdyti kitam subjektui.
Pažymime, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 32 straipsnio 3 dalies 15 punktu, valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionus nuo 2024 m. sausio 2 d. pavesta vykdyti Nacionalinei žemės tarnybai prie Aplinkos ministerijos.

Kitos paskirties žemės sklypo nuomos aukcionas Panevėžio r. sav., Ramygalos m. (kadastro Nr. 6667/0003:127)

Aukciono numeris:103569
Kadastro numeris:6667/0003:127
Plotas:5,0372 ha
Adresas:
Panevėžio r. sav., Ramygalos m.
Nuomos terminas metais:80
Pradinė kaina:
1488.00 €
Pabaigos data ir laikas:
2024-02-08 15:00
Pabaigos statusas:
Aukcione nedalyvavo nei vienas dalyvis

Aukciono administratorius

Valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro vadovo paskirtas kontaktinis asmuo Konstitucijos pr. 23-401 (A korpusas), Vilnius
Telefonas: 8 52 616092
Mob. telefonas: 8 626 78499
El. paštas: [email protected]

Aukciono būdu nuomojamas kitos paskirties žemės sklypas, esantis Panevėžio r. sav., Ramygalos m.

Daugiau informacijos apie dalyvavimo aukcione sąlygas ir taisykles galite rasti puslapyje "Taisyklės", arba teiraukitės aukciono administratoriaus.

Aukciono dalyvių registracijos pabaiga 2024-02-08 09:00.

Aukciono pradžia 2024-02-08 11:00.

Aukciono pabaiga 2024-02-08 15:00 (aukciono pabaigos laiko pratęsimo sąlygos nurodytos Tvarkos aprašo 24 punkte).

Žemės sklypo nuomos aukciono laimėtojas iki nuomos sutarties pasirašymo dienos turi sumokėti 551,00 EUR (aukciono organizavimo išlaidos) į sąskaitą LT97 7044 0600 0767 8909, SEB bankas, gavėjas –valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras (įm. kodas 306205513).

Pradinė kaina 1488.00 €

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis

kita

Žemės sklypo naudojimo būdas

pramonės, sandėliavimo ir komercinės paskirties bei smulkaus verslo objektams statyti ir eksploatuoti

SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS

Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, neįregistruotos Nekilnojamojo turto registre:

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) (plotas 1,0217 ha);

Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis) (plotas 0,0700 ha);

Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos(VI skyrius, septintasis skirsnis) (plotas 0,0700 ha);

Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) (plotas 0,0004 ha);

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) (plotas 0,0001 ha);

Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) (0,0399 ha);

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) (plotas 0,0028 ha);

Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis) (0,0728 ha);

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) (plotas 0,0072 ha);

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) (plotas 0,0001 ha);

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) (plotas 0,0004 ha)

Nustatyti žemės servitutai

nėra

Kiti naudojimo apribojimai

4.1. Nuomininkas privalo žemės sklypą naudoti ir vykdyti veiklas tik pagal nustatytą žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį ir būdą (paskirtis - kita, naudojimo būdas - pramonės, sandėliavimo ir komercinės paskirties bei smulkaus verslo objektams statyti ir eksploatuoti);

4.2. Pastatų, statinių ar įrenginių statyba turi būti vykdoma pagal žemės sklypo detalųjį planą, patvirtintą Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2005 m. kovo 16 d. sprendimu Nr. T-736 "Dėl detaliųjų planų tvirtinimo";

4.3. Nuomininkas savo lėšomis sklype turi parengti pastatų ir statinių statybos projektinę dokumentaciją (jei bus reikalinga);

4.4. Nuomininkas įsipareigoja per 12 mėnesių nuo valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties pasirašymo dienos pastatų ir statinių statybai gauti statybą leidžiantį dokumentą. Dėl objektyvių, nuo nuomininko nepriklausančių priežasčių, šis terminas gali būti pratęstas šalių raštišku susitarimu, prieš tai gavus Panevėžio rajono savivaldybės tarybos sutikimą;

4.5. Nuomininkas įsipareigoja per 18 mėnesių nuo valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties pasirašymo dienos pradėti statybos darbus žemės sklype. Dėl objektyvių, nuo nuomininko nepriklausančių priežasčių, šis terminas gali būti pratęstas šalių raštišku susitarimu, prieš tai gavus Panevėžio rajono savivaldybės tarybos sutikimą;

4.6. Ne vėliau kaip po 36 mėnesių nuo valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties pasirašymo dienos pastatai, statiniai ar inžineriniai įrenginiai pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą, nustatyta tvarka turi būti užbaigti ir įregistruoti VĮ Registrų centre. Dėl objektyvių, nuo nuomininko nepriklausančių priežasčių, šis terminas gali būti pratęstas šalių raštišku susitarimu, prieš tai gavus Panevėžio rajono savivaldybės tarybos sutikimą;

4.7. Valstybinės žemės nuomos sutartis sutartis nuomotojo reikalvimu nutraukiama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.564 straipsnio 1 dalyje išdėstytais atvejais, taip pat neįvykdžius bent vienos šio sprendimo 4.1-4.6 papunkčiuose numatytos sąlygos, kurios laikomos esminiais sutarties sąlygų pažeidimais, ar netinkamai jas įvykdžius, nuomininką dėl nuomos sutarties nutraukimo raštu įspėjus ne vėliau kaip prieš du mėnesius. Nutraukus sutartį šiame papunktyje nustatytais pagrindais, nuomotojas turi teisę pareikalauti atlyginti nuostolius. Šalys susitaria, kad minimalūs, neįrodinėtini ir neginčytini nuomotojo patirti nuostoliai sudarys 5000 (penkis tūkstančius) Eur, jeigu nuomotojas naįrodys, kad patyrė didesnius nuostolius;

4.8. Nuomininkas sutarties galiojimo laikotarpiu privalo savo sąskaita prižiūrėti žemės sklypą ir jo neapleisti;

4.9. Nuomininkas, Savivaldybės merui raštu pareikalavus, per jo nurodytą terminą privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius vykdomus veiksmus, kurie reikalingi tinkamam Sutarties vykdymui kontroliuoti;

4.10. Nuomotojui valstybinės žemės sklypo nuomos sutartį nutraukus prieš terminą, kai nuomininkas nesilaiko sutarties sąlygų, jeigu pastatai, statiniai ar inžineriniai įrenginiai pastatyti be leidimo, nuomininkas privalo juos nugriauti ir sutvarkyti žemės sklypą savo lėšomis.

Susiję dokumentai

Žemės sklypo planas

Norėdami dalyvauti aukcione privalote prisijungti arba registruotis

Prisijungti
Registruotis