Kitos paskirties žemės sklypo nuomos aukcionas Utenos r. sav., Utenos m., Pramonės g. 27 (kadastro Nr. 8270/0010:219)

Aukciono numeris:82412
Kadastro numeris:8270/0010:219
Plotas:0,5735 ha
Adresas:
Utenos r. sav., Utenos m., Pramonės g. 27
Nuomos terminas metais:90
Pradinė kaina:
576.86 €
Pabaigos data ir laikas:
2022-09-28 15:00
Pabaigos statusas:
Sustabdytas

Aukciono administratorius

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo vadovo paskirtas kontaktinis asmuo Konstitucijos pr. 23-401 (A korpusas), Vilnius
Telefonas: 8 52 616092
Mob. telefonas: 8 626 78499
El. paštas: [email protected]

Atviro aukciono būdu nuomojamas kitos paskirties valstybinės žemės sklypas, esantis Utenos m.

Daugiau informacijos apie dalyvavimo aukcione sąlygas ir taisykles galite rasti puslapyje "Taisyklės", arba teiraukitės aukciono administratoriaus.

Aukciono dalyvių registracijos pabaiga 2022-09-28 09:00.

Aukciono pradžia 2022-09-28 11:00.

Aukciono pabaiga 2022-09-28 15:00 (aukciono pabaigos laiko pratęsimo sąlygos nurodytos Tvarkos aprašo 24 punkte).

Žemės sklypo nuomos aukciono laimėtojas iki nuomos sutarties pasirašymo dienos turi sumokėti 496,00 Eur (aukciono organizavimo išlaidos) į sąskaitą LT424010051005539407, gavėjas – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (įm. kodas 188704927).

Didžiausia pasiūlyta kaina 576.86 €

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis

kita

Žemės sklypo naudojimo būdas

komercinės paskirties objektų teritorijos 

SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS

Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis) (plotas 0,0250 ha);

Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis) (plotas 0,4746 ha);

Komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis) (plotas 0,5375 ha)

Nustatyti žemės servitutai

kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis (viešpataujantis) (plotas 0,0052 ha);

kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis (viešpataujantis) (plotas 0,0103 ha);

kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis) (plotas 0,0083 ha)

Kiti naudojimo apribojimai

papildomos žemės sklypo nuomos sutarties sąlygos:

1. Nuomininkas gali teikti prašymą dėl Investicijų į gamybos ir kitos paskirties objektus skatinimo taisyklėse, patvirtintose Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. TS-190 „Dėl investicijų į gamybos ir kitos paskirties objektus skatinimo taisyklių patvirtinimo“ ( 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. TS-172, 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-139, 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. TS-234 redakcijos) numatytų lengvatų.

 2. Nuomininkas įsipareigoja pasirašyti investicijų sutartį, pagal kurią privalo sukurti ne mažiau kaip 5-10 (nuo penkių iki dešimties) darbo vietų, o bendra investicijų vertė turi sudaryti ne mažiau kaip 500 000 (penki šimtai tūkstančių) Eur.

3. Nuomininkas savo lėšomis sklype turi įsirengti inžinerinius tinklus, susisiekimo komunikacijas bei parengti pastatų ar statinių techninio projekto dokumentaciją.

4. Žemės sklype atsinaujinančių išteklių energetikos objektų statyba negalima.

5. Statinių, inžinerinių įrenginių ar susisiekimo komunikacijų statyba turi būti vykdoma nepažeidžiant Utenos miesto teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2008-10-30 sprendimu Nr. TS-276 „Dėl Utenos miesto teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ (2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. TS – 225 redakcija), sprendinių.

6. Nuomininkas įsipareigoja per 12 mėnesių nuo valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties pasirašymo dienos gauti statybą leidžiantį dokumentą ir žemės sklypo savininko (valdytojo) sutikimą ar susitarimą  statyti statinius, inžinerinius įrenginius ar susisiekimo komunikacijas. Dėl objektyvių, nuo nuomininko nepriklausančių priežasčių, šis terminas gali būti pratęstas šalių raštišku susitarimu.

7. Nuomininkas įsipareigoja per 3 mėnesius nuo statybą leidžiančio dokumento gavimo dienos pradėti statybos darbus žemės sklype. Dėl objektyvių, nuo nuomininko nepriklausančių, priežasčių, šis terminas gali būti pratęstas šalių raštišku susitarimu.

8. Nuomininkas privalo ne vėliau kaip per 2 (dvejus) metus nuo statybą leidžiančio dokumento gavimo užbaigti statinių statybos darbus ir pateikti Utenos rajono savivaldybės administracijai Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą. Dėl objektyvių, nuo nuomininko nepriklausančių priežasčių, šis terminas gali būti pratęstas šalių raštišku susitarimu.

9. Nuomininkas įsirengtus inžinerinius tinklus pagal pasirengtus techninius projektus privalo savo lėšomis prijungti prie Utenos miesto magistralinių tinklų atšakų, įrengtų šalia nuomojamo žemės sklypo, jei kitaip nenumatyta investicijų sutartyje.

10. Nuomininkas, savivaldybės administracijai raštu pareikalavus, per jos nurodytą terminą privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius vykdomus veiksmus, kurie reikalingi tinkamam Sutarties vykdymui kontroliuoti.

11. Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis nuomotojo reikalavimu nutraukiama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.564 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais ir neįvykdžius 2-8 punktuose nurodytų sąlygų, įspėjant nuomininką raštu dėl nuomos sutarties nutraukimo prieš du mėnesius ir atlyginti nuomotojui patirtus nuostolius. Nutraukus sutartį šiame punkte nustatytais pagrindais, nuomotojas turi teisę pareikalauti atlyginti nuostolius. Šalys susitaria, jog minimalūs, neįrodinėtini ir neginčytini nuomotojo patirti nuostoliai sudarys 10 000 (dešimt tūkstančių) Eur, jeigu nuomotojas neįrodys, kad patyrė didesnių nuostolių.

12. Valstybinė žemės nuomos sutartis nuomotojo reikalavimu nutraukiama, kai investicinė sutartis, atitinkanti 2 punkte numatytas sąlygas, nepasirašoma per 2 mėn. nuo valstybinės žemės nuomos sutarties pasirašymo dienos.

13. Nutraukus valstybinės žemės sklypo nuomos sutartį prieš terminą nuomotojo iniciatyva, kai nuomininkas nesilaiko sutarties sąlygų, pastatus, statinius ar įrenginius, nuomininkas privalo nugriauti ir sutvarkyti žemės sklypą savo lėšomis.

Susiję dokumentai

žemės sklypo planas

Norėdami dalyvauti aukcione privalote prisijungti arba registruotis

Prisijungti
Registruotis
Svarbi informacija:
nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus pakeistoms Lietuvos Respublikos miškų įstatymo nuostatoms, asmenys galės įsigyti miškų ūkio paskirties žemės sklypą tik gavę Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimą. Daugiau informacijos rasite čia.