Kitos paskirties žemės sklypo nuomos aukcionas Utenos r. sav., Sudeikių sen., Bandėliškio vs. 6A (kadastro Nr. 8260/0005:691)

Aukciono numeris:98780
Kadastro numeris:8260/0005:691
Plotas:0,8959 ha
Adresas:
Utenos r. sav., Sudeikių sen., Bandėliškio vs. 6A
Nuomos terminas metais:90
Pradinė kaina:
30.50 €
Pabaigos data ir laikas:
2023-10-25 15:00
Pabaigos statusas:
Sutarties projektas suderintas

Aukciono administratorius

Valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro vadovo paskirtas kontaktinis asmuo Konstitucijos pr. 23-401 (A korpusas), Vilnius
Telefonas: 8 52 616092
Mob. telefonas: 8 626 78499
El. paštas: [email protected]

Atviro aukciono būdu nuomojamas kitos paskirties valstybinės žemės sklypas, esantis Utenos r. sav.

Daugiau informacijos apie dalyvavimo aukcione sąlygas ir taisykles galite rasti puslapyje "Taisyklės", arba teiraukitės aukciono administratoriaus.

Aukciono dalyvių registracijos pabaiga 2023-10-25 09:00.

Aukciono pradžia 2023-10-25 11:00.

Aukciono pabaiga 2023-10-25 15:00 (aukciono pabaigos laiko pratęsimo sąlygos nurodytos Tvarkos aprašo 24 punkte).

Žemės sklypo nuomos aukciono laimėtojas iki nuomos sutarties pasirašymo dienos turi sumokėti 551,00 Eur (aukciono organizavimo išlaidos) į sąskaitą LT974040063610000933, gavėjas – Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos (įm. kodas 188704927).

Didžiausia pasiūlyta kaina 30.50 €

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis

kita

Žemės sklypo naudojimo būdas

pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS

Įregistruotos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) (plotas 0,0435 ha);

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) (plotas 0,0004 ha);

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) (plotas 0,0024 ha);

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) (plotas 0,0012 ha)

Nustatyti žemės servitutai

servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) (plotas 0,0039 ha);

servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) (plotas 0,0219 ha);

kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku, varyti galvijus (tarnaujantis) (plotas 0,0117 ha)

Kiti naudojimo apribojimai

Papildomos žemės sklypo nuomos sutarties sąlygos:

1.       Nuomojamas žemės sklypas, esantis adresu Bandeliškio vs. 6A, Sudeikių sen., Utenos r., turi sudaryti sąlygas įgyvendinti investicinį projektą Utenos r., susijusį su gamyba ar gamybos plėtra  bei sukurti naujas darbo vietas. Investiciniu projektu privalo būti sukurta ne mažiau kaip 5 (penkios) darbo vietas, o bendra investicijų vertė į investicinį projektą turi sudaryti ne mažiau kaip 145 000 (vienas šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai) Eur.

2.       Žemės sklypą nuomininkas privalės naudoti ir jame vykdyti veiklas tik pagal žemės sklypui nustatytą naudojimo paskirtį ir būdą (paskirtis – kitos paskirties žemė, naudojimo būdas - pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos);

3.       Nuomininkas savo lėšomis sklype turi įsirengti inžinerinius tinklus, susisiekimo komunikacijas ir parengti numatytų pastatų ir statinių techninio projekto dokumentaciją;

4.       Žemės sklype atsinaujinančių išteklių energiją naudojančių energijos gamybos įrenginių statyba negalima;

5.       Pastatų, statinių ar įrenginių statyba turi būti vykdoma nepažeidžiant Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. TS-228 „Dėl Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo“, sprendinių;

6.       Nuomininkas įsipareigoja per 12 mėnesių nuo valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties pasirašymo dienos parengti techninius projektus ir gauti statybą leidžiantį dokumentą statyti pastatus, statinius ar įrenginius. Dėl objektyvių, nuo nuomininko nepriklausančių priežasčių, šis terminas gali būti pratęstas šalių raštišku susitarimu;

7.       Nuomininkas įsipareigoja per 18 mėnesių nuo valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties pasirašymo dienos pradėti statybos darbus žemės sklype. Dėl objektyvių, nuo nuomininko nepriklausančių priežasčių, šis terminas gali būti pratęstas šalių raštišku susitarimu;

8.       Ne vėliau kaip po 48 mėnesių nuo valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties pasirašymo pastatai ir statiniai turi būti pripažinti tinkamais naudoti, įregistruoti VĮ Registrų centre. Dėl objektyvių, nuo nuomininko nepriklausančių priežasčių, šis terminas gali būti pratęstas šalių raštišku susitarimu;

9.       Nuomininkas, savivaldybės administracijai raštu pareikalavus, per jos nurodytą terminą privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius vykdomus veiksmus, kurie reikalingi tinkamam Sutarties vykdymui kontroliuoti.

10.     Nuomininkas gali teikti prašymą dėl Investicijų į gamybos ir kitos paskirties objektus skatinimo taisyklėse, patvirtintose Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. TS-190 „Dėl investicijų į gamybos ir kitos paskirties objektus skatinimo taisyklių patvirtinimo“ ( 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. TS-172, 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo
Nr. TS-139, 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. TS-234 redakcijos) numatytų lengvatų;

11.     Nuomininkas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 7 punkto ir Investicijų į gamybos ir kitos paskirties objektus skatinimo taisyklių 8 punkto nuostatomis, įsipareigoja pasirašyti investicijų sutartį, pagal kurią privalo sukurti ne mažiau kaip 5 (penkias) darbo vietas, o bendra investicijų vertė turi sudaryti daugiau kaip 145 000 (vienas šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai) Eur.

12.     Valstybinės žemės nuomos sutartis nuomotojo reikalavimu nutraukiama, kai nuomininkas nepasirašo investicinės sutarties, atitinkančios 1 ir 10 punktuose numatytas sąlygas per 3 mėn. nuo valstybinės žemės nuomos sutarties pasirašymo dienos.

13.     Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis nuomotojo reikalavimu nutraukiama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.564 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais ir neįvykdžius šio sprendimo 1 – 11 punktuose nurodytų sąlygų, įspėjant nuomininką raštu dėl nuomos sutarties nutraukimo prieš du mėnesius. Nutraukus sutartį šiame punkte nustatytais pagrindais, nuomotojas turi teisę pareikalauti atlyginti nuostolius. Šalys susitaria, jog minimalūs, neįrodinėtini ir neginčytini nuomotojo patirti nuostoliai sudarys 10 000 (dešimt tūkstančių) Eur, jeigu nuomotojas neįrodys, kad patyrė didesnių nuostolių.

14.     Nutraukus valstybinės žemės sklypo nuomos sutartį prieš terminą nuomotojo iniciatyva, kai nuomininkas nesilaiko sutarties sąlygų, jeigu pastatai, statiniai ar įrenginiai pastatyti be statybos leidimo arba pastatyti valstybinės žemės sklypo nuomos sutartyje nenumatyti pastatai, statiniai ar įrenginiai, nuomininkas privalo juos nugriauti ir sutvarkyti žemės sklypą savo lėšomis. Kai nuomininkas to nepadaro savo lėšomis, tai padaro nuomotojas arba tie pastatai, statiniai bei įrenginiai pereina nuomotojui nuosavybės teise, jeigu jie atitinka teritorijų planavimo dokumentų nustatytus reikalavimus, ir įteisinami įstatymų nustatyta tvarka.

Susiję dokumentai

Žemės sklypo planas

Norėdami dalyvauti aukcione privalote prisijungti arba registruotis

Prisijungti
Registruotis
Svarbi informacija:
nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus pakeistoms Lietuvos Respublikos miškų įstatymo nuostatoms, asmenys galės įsigyti miškų ūkio paskirties žemės sklypą tik gavę Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimą. Daugiau informacijos rasite čia.