Kitos paskirties žemės sklypo nuomos aukcionas Širvintų r. sav., Širvintos, Upelio g. 18 (kadastro Nr. 8955/0004:254)

Aukciono numeris:65331
Kadastro numeris:8955/0004:254
Plotas:0,3154 ha
Adresas:
Širvintų r. sav., Širvintos, Upelio g. 18
Nuomos terminas metais:50
Pradinė kaina:
861.78 €
Pabaigos data ir laikas:
2021-11-22 15:00
Pabaigos statusas:
Sutarties projektas suderintas

Aukciono administratorius

Valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro vadovo paskirtas kontaktinis asmuo Konstitucijos pr. 23-401 (A korpusas), Vilnius
Telefonas: 8 52 616092
Mob. telefonas: 8 626 78499
El. paštas: [email protected]

Atviro aukciono būdu nuomojamas kitos paskirties valstybinės žemės sklypas, esantis Širvintose.

Daugiau informacijos apie dalyvavimo aukcione sąlygas ir taisykles galite rasti puslapyje "Taisyklės", arba teiraukitės aukciono administratoriaus.

Aukciono dalyvių registracijos pabaiga 2021-11-22  09:00.

Aukciono pradžia 2021-11-22 11:00.

Aukciono pabaiga 2021-11-22 15:00 (aukciono pabaigos laiko pratęsimo sąlygos nurodytos Tvarkos aprašo 24 punkte).

Žemės sklypo nuomos aukciono laimėtojas iki nuomos sutarties pasirašymo dienos turi sumokėti 486,00 Eur (aukciono organizavimo išlaidos) į sąskaitą LT424010051005539407, gavėjas – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (įm. kodas 188704927).

Didžiausia pasiūlyta kaina 861.78 €

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis

kita

Žemės sklypo naudojimo būdas

daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos 

SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS

Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis) (plotas 0,0839 ha);

Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis) (plotas 0,0156 ha);

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) (plotas 0,0037 ha);

Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) (plotas 0,0052 ha);

Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis) (plotas 0,3154 ha);

Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis) (plotas 0,0213 ha)

Nustatyti žemės servitutai

nėra

Kiti naudojimo apribojimai

Papildomos nuomos sąlygos:

1.Žemės sklypo tvarkyba ir pastatų statyba turi būti vykdoma vadovaujantis šiuose teritorijų planavimo dokumentuose išdėstytais reikalavimais bei sprendiniais:

1.1. Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. 1-117 patvirtinto Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano;

1.2. Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. 1-169 patvirtinto Širvintų miesto bendrojo plano;

1.3. Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. 1-31 patvirtinto Širvintų miesto bendrojo plano korektūros;

1.4. Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 1-347 patvirtinto Širvintų miesto bendrojo plano korektūros;

1.5. Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. 1-205 patvirtinto Širvintų miesto bendrojo plano korektūros;

1.6. Širvintų rajono administracijos direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 9-510 patvirtinto Širvintų miesto (plotas apie 8,0 ha), apribotos Upelio-Turgaus (Jaunimo) - Plento - Žolynų gatvėmis, detaliojo plano.

2. Nuomininkas privalo žemės sklypą naudoti ir vykdyti veiklas tik pagal žemės sklypui nustatytą pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą (paskirtis - kita, naudojimo būdas - daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos).

3. Nuomininkas įsipareigoja per 4 metus nuo valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties pasirašymo dienos pastatų ir statinių statybai gauti leidžiantį dokumentą.

4. Nuomininkas privalo ne ilgiau kaip per 3 metus nuo statybos leidimo išdavimo užbaigti pastatų ir statinių statybos darbus ir pateikti Širvintų rajono savivaldybės administracijai statybos užbaigimo aktą, patvirtinantį, kad statybos darbai atlikti pagal statinio projekto sprendinius.

5.Neįvykdžius arba netinkamai įvykdžius bent vienos 1-4 punktuose numatytos sąlugos, įspėjus nuomininką raštu dėl nuomos sutarties nutraukimo prieš du mėnesius, sutartis bus nutraukta. Nutraukus sutartį šiame papunktyje nustatytais pagrindais, nuomotojas turi teisę pareikalauti atlyginti nuostolius. Šalys susitaria, jog minimalūs, neįrodinėtini ir neginčytini nuomotojo patirti nuostoliai sudarys  20 000 Eur (dvidešimt tūkstančių Eur), jeigu nuomotojas neįrodys, kad patyrė didesnių nuostolių.

Norėdami dalyvauti aukcione privalote prisijungti arba registruotis

Prisijungti
Registruotis
Svarbi informacija:
nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus pakeistoms Lietuvos Respublikos miškų įstatymo nuostatoms, asmenys galės įsigyti miškų ūkio paskirties žemės sklypą tik gavę Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimą. Daugiau informacijos rasite čia.