Kitos paskirties žemės sklypo nuomos aukcionas Panevėžio r. sav., Ramygalos m. (kadastro Nr. 6667/0003:126)

Aukciono numeris:76373
Kadastro numeris:6667/0003:126
Plotas:5,1164 ha
Adresas:
Panevėžio r. sav., Ramygalos m.
Nuomos terminas metais:80
Pradinė kaina:
1212.00 €
Pabaigos data ir laikas:
2022-05-16 15:00
Pabaigos statusas:
Derinamas sutarties projektas

Aukciono administratorius

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo vadovo paskirtas kontaktinis asmuo Konstitucijos pr. 23-401 (A korpusas), Vilnius
Telefonas: 8 52 616092
Mob. telefonas: 8 626 78499
El. paštas: [email protected]

Atviro aukciono būdu nuomojamas kitos paskirties valstybinės žemės sklypas, esantis Ramygalos m., Panevėžio r. sav.

Daugiau informacijos apie dalyvavimo aukcione sąlygas ir taisykles galite rasti puslapyje "Taisyklės", arba teiraukitės aukciono administratoriaus.

Aukciono dalyvių registracijos pabaiga 2022-05-16 09:00.

Aukciono pradžia 2022-05-16 11:00.

Aukciono pabaiga 2022-05-16 15:00 (aukciono pabaigos laiko pratęsimo sąlygos nurodytos Tvarkos aprašo 24 punkte).

Žemės sklypo nuomos aukciono laimėtojas iki nuomos sutarties pasirašymo dienos turi sumokėti  496,00 Eur (aukciono organizavimo išlaidos) į sąskaitą Nr. LT97 7044 0600 0767 8909, AB SEB bankas, gavėjas – valstybės įmonė Valstybės žemės fondas (įmonės kodas 120093212).

Didžiausia pasiūlyta kaina 1212.00 €

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis

kita

Žemės sklypo naudojimo būdas

pramonės, sandėliavimo ir komercinės paskirties bei smulkaus verslo objektams statyti ir eksploatuoti

SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) (plotas 1,5041 ha)

Nustatyti žemės servitutai

nėra

Kiti naudojimo apribojimai

Nuomotojas įsipareigoja nuo pastatų įregistravimo Nekilnojamojo turto registre 5 metus atleisti nuomininką nuo nekilnojamojo turto ir žemės nuomos mokesčio.

Papildomos žemės sklypo nuomos sąlygos:

1. nuomininkas privalo žemės sklypą naudoti ir vykdyti veiklas tik pagal nustatytą žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį ir būdą (paskirtis - kita, naudojimo būdas - pramonės, sandėliavimo ir komercinės paskirties bei smulkaus verslo objektams statyti ir eksploatuoti);

2. pastatų, statinių ar įrenginių statyba turi būti vykdoma pagal žemės sklypo detalųjį planą, patvirtintą Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2005 m. kovo 16 d. sprendimu Nr. T-736 "Dėl detaliųjų planų tvirtinimo".

3. nuomininkas savo lėšomis sklype turi parengti pastatų ir statinių statybos projektinę dokumentaciją (jei bus reikalinga);

4. nuomininkas įsipareigoja per 12 mėnesių laikotarpį nuo valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties pasirašymo dienos pastatų ir statinių statybai gauti statybą leidžiantį dokumentą. Dėl objektyvių, nuo nuomininko nepriklausančių priežasčių šis terminas gali būti pratęstas šalių raštišku susitarimu, prieš tai gavus Panevėžio rajono savivaldybės tarybos sutikimą;

5. nuomininkas įsipareigoja per 18 mėnesių laikotarpį nuo valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties pasirašymo dienos pradėti statybos darbus žemės sklype. Dėl objektyvių, nuo nuomininko nepriklausančių priežasčių šis terminas gali būti pratęstas šalių raštišku susitarimu, prieš tai gavus Panevėžio rajono savivaldybės tarybos sutikimą.

6. ne vėliau kaip po 36 mėnesių nuo valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties pasirašymo dienos pastatai, statiniai ar inžineriniai įrenginiai pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą nustatyta tvarka turi būti užbaigti ir įregistruoti VĮ Registrų centre. Dėl objektyvių, nuo nuomininko nepriklausančių priežasčių šis terminas gali būti pratęstas šalių raštišku susitarimu, prieš tai gavus Panevėžio rajono savivaldybės tarybos sutikimą.

7. valstybinės žemės nuomos sutartis nuomotojo reikalavimu nutraukiama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.564 straipsnio 1 dalyje išdėstytais atvejais, taip pat neįvykdžius bent vienos papildomos sąlygos, numatytos 1-6 punkte, kurios laikomos esminiais sutarties sąlygų pažeidimais, ar netinkamai jas įvykdžius, nuomininką dėl nuomos sutarties nutraukimo raštu įspėjus ne vėliau kaip prieš du mėnesius. Nutraukus sutartį šiame papunktyje nustatytais pagrindais, nuomotojas turi teisę pareikalauti atlyginti nuostolius. Šalys susitaria, kad minimalūs, neįrodinėtini ir neginčytini nuomotojo patirti nuostoliai sudarys 5000 (penkis tūkstančius) Eur, jeigu nuomotojas neįrodys, kad patyrė didesnius nuostolius.

8. nuomininkas sutarties galiojimo laikotarpiu privalo savo sąskaita prižiūrėti žemės sklypą ir jo neapleisti.

9. nuomininkas, Savivaldybės administracijai raštu pareikalavus, per jos nurodytą terminą privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius vykdomus veiksmus, kurie reikalingi tinkamam Sutarties vykdymui kontroliuoti.

10. Nuomotojui valstybinės žemės sklypo nuomos sutartį nutraukus prieš terminą, kai nuomininkas nesilaiko sutarties sąlygų, jeigu pastatai, statiniai ar inžineriniai įrenginiai pastatyti be leidimo, nuomininkas privalo juos nugriauti ir sutvarkyti žemės sklypą savo lėšomis.

Susiję dokumentai

Žemės sklypo planas

Norėdami dalyvauti aukcione privalote prisijungti arba registruotis

Prisijungti
Registruotis
Svarbi informacija:
nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus pakeistoms Lietuvos Respublikos miškų įstatymo nuostatoms, asmenys galės įsigyti miškų ūkio paskirties žemės sklypą tik gavę Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimą. Daugiau informacijos rasite čia.