Kitos paskirties žemės sklypo nuomos aukcionas Molėtai, Melioratorių g. 8D (kadastro Nr. 6252/0007:85)

Aukciono numeris:54599
Kadastro numeris:6252/0007:85
Plotas:0,4921 ha
Adresas:
Molėtų r. sav., Molėtų m., Melioratorių g. 8D
Nuomos terminas metais:20
Pradinė kaina:
327.00 €
Pabaigos data ir laikas:
2021-02-04 15:00
Pabaigos statusas:
Baigėsi sutarties derinimo terminas

Aukciono administratorius

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo vadovo paskirtas kontaktinis asmuo Konstitucijos pr. 23-401 (A korpusas), Vilnius
Telefonas: 8 52 616092
Mob. telefonas: 8 626 78499
El. paštas: [email protected]

Pastaba. Pakeistas aukciono laikas - 2021-02-04. Pakeistas Papildomų sąlygų 4. punktas: vietoje 20 (dvidešimt) darbo vietų įrašyta 7 (septynias) darbo vietas.

Atviro aukciono būdu nuomojamas kitos paskirties valstybinės žemės sklypas, esantis Molėtų m.

Daugiau informacijos apie dalyvavimo aukcione sąlygas ir taisykles galite rasti puslapyje "Taisyklės", arba teiraukitės aukciono administratoriaus.

Aukciono dalyvių registracijos pabaiga 2021-02-04 09:00.

Aukciono pradžia 2021-02-04 11:00.

Aukciono pabaiga 2021-02-04 15:00 (aukciono pabaigos laiko pratęsimo sąlygos nurodytos Tvarkos aprašo 24 punkte).

Žemės sklypo nuomos aukciono laimėtojas iki nuomos sutarties pasirašymo dienos turi sumokėti 504,00 Eur (aukciono organizavimo išlaidos) į sąskaitą LT76 7300 0101 2892 4007, Swedbank bankas, gavėjas –Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (įm. kodas 188704927).

Didžiausia pasiūlyta kaina 327.00 €

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis

kita

Žemės sklypo naudojimo būdas

komercinės paskirties objektų teritorijos 

SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS

Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)  (plotas 0,0388 ha);

Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis) (plotas 0,4921 ha);

Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis) (plotas 0,4921 ha);

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) (plotas 0,0106 ha);

Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) (plotas 0,4921 ha)

Nustatyti žemės servitutai

servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, anžemines komunikacijas (tarnaujantis) (plotas 0,0268 ha);

servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) (plotas 0,0041 ha);

servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) (plotas 0,0212 ha);

servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) (plotas 0,0427 ha)

Kiti naudojimo apribojimai

papildomos sutarties sąlygos:

1. Žemės sklype galima neigiamo poveikio aplinkai nedaranti ūkinė - aukštų ir vidutiniškai aukštų technologijų diegimo - veikla, nesusijusi su taršia gamyba ir šios veiklos aptarnavimui reikalinga socialine, inžinerine, susisiekimo ir kita infrastruktūra.

2. Nuomininkas įsipareigoja per 12  mėnesių nuo valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties pasirašymo dienos pastatų ir statinių statybai gauti statybą leidžiantį dokumentą. Dėl objektyvių, nuo nuomininko nepriklausančių priežasčių šis terminas gali būti pratęstas šalių raštišku susitarimu;

3. Nuomininkas privalo ne ilgiau kaip per 2 (dvejus) metus nuo statybos leidimo išdavimo užbaigti pastatų ir statinių statybos darbus ir pateikti Molėtų rajono savivaldybės administracijai Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą;

4. Nuomininkas privalo per 2 (dvejus) metus nuo pastatų įregistravimo Nekilnojamojo turto registre sukurti ne mažiau kaip 7 (septynias) darbo vietų;

5. Nuomininkas savo lėšomis turi įsirengti inžinerinius tinklus pagal pasirengtus techninius projektus ir prijungti juos prie Molėtų miesto magistralinių tinklų;

6. Valstybinės žemės nuomos sutartis nuomotojo reikalavimu nutraukiama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.564 straipsnio 1 dalyje išdėstytais atvejais,o taip pat neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius bent vienos nurodytos 1-5 punktuose numatytos sąlygos, įspėjus nuomininką raštu dėl nuomos sutarties nutraukimo prieš du mėnesius. Nutraukus sutartį šiame papunktyje nustatytais pagrindais, nuomotojas turi teisę pareikalauti atlyginti nuostolius. Šalys susitaria, jog minimalūs, neįrodinėtini ir neginčytini nuomotojo patirti nuostoliai sudarys 5000 (penkis tūkstančius) Eur, jeigu nuomotojas neįrodys, kad patyrė didesnius nuostolius;

7. Nutraukus valstybinės žemės sklypo nuomos sutartį prieš terminą nuomotojo iniciatyva, kai nuomininkas nesilaiko sutarties sąlygų, jeigu pastatai, statiniai ar inžineriniai įrenginiai pastatyti be leidimo, nuomininkas privalo juos nugriauti ir sutvarkyti žemės sklypą savo lėšomis.

Norėdami dalyvauti aukcione privalote prisijungti arba registruotis

Prisijungti
Registruotis
Svarbi informacija:
nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus pakeistoms Lietuvos Respublikos miškų įstatymo nuostatoms, asmenys galės įsigyti miškų ūkio paskirties žemės sklypą tik gavę Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimą. Daugiau informacijos rasite čia.