Kitos paskirties žemės sklypo nuomos aukcionas Molėtai, Melioratorių g. 20 (kadastro Nr. 6252/0007:115)

Aukciono numeris:56180
Kadastro numeris:6252/0007:115
Plotas:1,4160 ha
Adresas:
Molėtų r. sav., Molėtų m., Melioratorių g. 20
Nuomos terminas metais:80
Pradinė kaina:
781.00 €
Pabaigos data ir laikas:
2021-03-15 15:00
Pabaigos statusas:
Aukcione nedalyvavo nei vienas dalyvis

Aukciono administratorius

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo vadovo paskirtas kontaktinis asmuo Konstitucijos pr. 23-401 (A korpusas), Vilnius
Telefonas: 8 52 616092
Mob. telefonas: 8 626 78499
El. paštas: [email protected]

Atviro aukciono būdu nuomojamas kitos paskirties valstybinės žemės sklypas, esantis Molėtų m.

Daugiau informacijos apie dalyvavimo aukcione sąlygas ir taisykles galite rasti puslapyje "Taisyklės", arba teiraukitės aukciono administratoriaus.

Aukciono dalyvių registracijos pabaiga 2021-03-15 09:00.

Aukciono pradžia 2021-03-15 11:00.

Aukciono pabaiga 2021-03-15 15:00 (aukciono pabaigos laiko pratęsimo sąlygos nurodytos Tvarkos aprašo 24 punkte).

Žemės sklypo nuomos aukciono laimėtojas iki nuomos sutarties pasirašymo dienos turi sumokėti 486,00 Eur (aukciono organizavimo išlaidos) į į sąskaitą Nr. LT97 7044 0600 0767 8909, AB SEB bankas, gavėjas – valstybės įmonė Valstybės žemės fondas (įmonės kodas 120093212).

Pradinė kaina 781.00 €

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis

kita

Žemės sklypo naudojimo būdas

komercinės paskirties objektų teritorijos

SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) (plotas 0,1528 ha);

Kelių apsaugos zonos (III skyriaus, antrasis skirsnis) (plotas 0,1236 ha)

Nustatyti žemės servitutai

nėra

Kiti naudojimo apribojimai

papildomos sutarties sąlygos:

1. Žemės sklype galima neigiamo poveikio aplinkai nedaranti ūkinė - aukštų ir vidutiniškai aukštų technologijų diegimo - veikla, nesusijusi su taršia gamyba ir šios veiklos aptarnavimui reikalinga socialine, inžinerine, susisiekimo ir kita infrastruktūra. 

2. Nuomininkas įsipareigoja per 12  mėnesių nuo valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties pasirašymo dienos pastatų ir statinių statybai gauti statybą leidžiantį dokumentą. Dėl objektyvių, nuo nuomininko nepriklausančių priežasčių šis terminas gali būti pratęstas šalių raštišku susitarimu.

3. Nuomininkas privalo ne vėliau kaip per 2 (dvejus) metus nuo statybos leidimo išdavimo užbaigti pastatų ir statinių statybos darbus ir pateikti Molėtų rajono savivaldybės administracijai Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą. Dėl objektyvių, nuo nuomininko nepriklausančių priežasčių šis terminas gali būti pratęstas šalių raštišku susitarimu.

4. Bendra investicijų vertė į nuomojamą sklypą turi sudaryti ne mažiau kaip 700 000 (septynis šimtus tūkstančių) Eur. Investicijų vertė apskaičiuojama remiantis Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 12 straipsnio 2 dalies 7 punkte ir 13 straipsnio 1 dalies 6 punkte nustatytais minimaliais reikalavimais investuotojams.

5. Nuomininkas privalo per 1 (vienerius) metus nuo pastatų įregistravimo Nekilnojamojo turto registre sukurti ne mažiau kaip 10 (dešimt) darbo vietų. Darbo vietų sukūrimo skaičius apskaičiuojamas remiantis Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 12 straipsnio 2 dalies 7 punkte ir 13 straipsnio 1 dalies 6 punkte nustatytais minimaliais reikalavimais investuotojams.

6. Nuomininkas įsirengtus inžinerinius tinklus pagal pasirengtus techninius projektus privalo prijungti prie Molėtų miesto magistralinių tinklų atšakų, įrengtų nuomojamo žemės sklypo ribose.

7. Valstybinės žemės nuomos sutartis nuomotojo reikalavimu nutraukiama neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius bent vienos nurodytos 1-6 punktuose numatytos sąlygos, įspėjus nuomininką raštu dėl nuomos sutarties nutraukimo prieš du mėnesius. Nutraukus sutartį šiame papunktyje nustatytais pagrindais, nuomotojas turi teisę pareikalauti atlyginti nuostolius. Šalys susitaria, jog minimalūs, neįrodinėtini ir neginčytini nuomotojo patirti nuostoliai sudarys 10000 (dešimt tūkstančių) Eur, jeigu nuomotojas neįrodys, kad patyrė didesnių nuostolių.

7. Nutraukus valstybinės žemės sklypo nuomos sutartį prieš terminą nuomotojo iniciatyva, kai nuomininkas nesilaiko sutarties sąlygų, jeigu pastatai, statiniai ar inžineriniai įrenginiai pastatyti be leidimo, nuomininkas privalo juos nugriauti ir sutvarkyti žemės sklypą savo lėšomis.

Norėdami dalyvauti aukcione privalote prisijungti arba registruotis

Prisijungti
Registruotis
Svarbi informacija:
nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus pakeistoms Lietuvos Respublikos miškų įstatymo nuostatoms, asmenys galės įsigyti miškų ūkio paskirties žemės sklypą tik gavę Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimą. Daugiau informacijos rasite čia.