Kitos paskirties žemės sklypo nuomos aukcionas Molėtai, Melioratorių g. 18C (kadastro Nr. 6252/0007:33)

Aukciono numeris:82103
Kadastro numeris:6252/0007:33
Plotas:0,4886 ha
Adresas:
Molėtų r. sav., Molėtų m., Melioratorių g. 18C
Nuomos terminas metais:80

Aukciono administratorius

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo vadovo paskirtas kontaktinis asmuo Konstitucijos pr. 23-401 (A korpusas), Vilnius
Telefonas: 8 52 616092
Mob. telefonas: 8 626 78499
El. paštas: [email protected]

Atviro aukciono būdu nuomojamas kitos paskirties valstybinės žemės sklypas, esantis Molėtų m.

Daugiau informacijos apie dalyvavimo aukcione sąlygas ir taisykles galite rasti puslapyje "Taisyklės", arba teiraukitės aukciono administratoriaus.

Aukciono dalyvių registracijos pabaiga 2022-09-01 09:00.

Aukciono pradžia 2022-09-01 11:00.

Aukciono pabaiga 2022-09-01 15:00 (aukciono pabaigos laiko pratęsimo sąlygos nurodytos Tvarkos aprašo 24 punkte).

Žemės sklypo nuomos aukciono laimėtojas iki nuomos sutarties pasirašymo dienos turi sumokėti 496,00 Eur (aukciono organizavimo išlaidos) į į sąskaitą Nr. LT97 7044 0600 0767 8909, AB SEB bankas, gavėjas – valstybės įmonė Valstybės žemės fondas (įmonės kodas 120093212).

Pradinė kaina 423.00 €

Pradinio įnašo apmokėjimas

Norėdami dalyvauti aukcione, jūs turite prisijungti prie sistemos.

Prisijungti dabar

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis

kita

Žemės sklypo naudojimo būdas

komercinės paskirties objektų teritorijos

SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS

Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)  (plotas 0,0019 ha);

Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis) (plotas 0,0119 ha);

Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis) (plotas 0,4886 ha);

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) (plotas 0,0175 ha);

Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)

(plotas 0,4886 ha)

Nustatyti žemės servitutai

servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) (plotas 0,0226 ha);

servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) (plotas 0,0289 ha) 

Kiti naudojimo apribojimai

papildomos sutarties sąlygos:

1.   Žemės sklype galima neigiamo poveikio aplinkai nedaranti ūkinė - komercinė veikla, nesusijusi su taršia gamyba ir šios veiklos aptarnavimui reikalinga socialine, inžinerine, susisiekimo ir kita infrastruktūra. 

2.   Nuomininkas įsipareigoja per 12  mėnesių nuo valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties pasirašymo dienos pastatų ir statinių statybai gauti statybą leidžiantį dokumentą. Dėl objektyvių, nuo nuomininko nepriklausančių priežasčių šis terminas gali būti pratęstas šalių raštišku susitarimu.

3.   Nuomininkas privalo ne vėliau kaip per 2 (dvejus) metus nuo statybos leidimo išdavimo užbaigti pastatų ir statinių statybos darbus ir pateikti Molėtų rajono savivaldybės administracijai Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą. Dėl objektyvių, nuo nuomininko nepriklausančių priežasčių šis terminas gali būti pratęstas šalių raštišku susitarimu.

4.   Bendra investicijų vertė į nuomojamą sklypą turi sudaryti ne mažiau kaip 300 000 (tris šimtus tūkstančių) Eur. Investicijų vertė apskaičiuojama remiantis Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 12 straipsnio 2 dalies 7 punkte ir 13 straipsnio 1 dalies 6 punkte nustatytais minimaliais reikalavimais investuotojams.

5.   Nuomininkas privalo per 1 (vienerius) metus nuo pastatų įregistravimo Nekilnojamojo turto registre sukurti ne mažiau kaip 5 (penkias) darbo vietas.

6.   Nuomininkas įsirengtus inžinerinius tinklus pagal pasirengtus techninius projektus privalo prijungti prie Molėtų miesto magistralinių tinklų atšakų, įrengtų nuomojamo žemės sklypo ribose.

7.   Valstybinės žemės nuomos sutartis nuomotojo reikalavimu nutraukiama neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius bent vienos nurodytos 1–6 punktuose numatytos sąlygos, įspėjus nuomininką raštu dėl nuomos sutarties nutraukimo prieš du mėnesius. Nutraukus sutartį šiame papunktyje nustatytais pagrindais, nuomotojas turi teisę pareikalauti atlyginti nuostolius. Šalys susitaria, jog minimalūs, neįrodinėtini ir neginčytini nuomotojo patirti nuostoliai sudarys 10000 (dešimt tūkstančių) Eur, jeigu nuomotojas neįrodys, kad patyrė didesnių nuostolių.

8. Nutraukus valstybinės žemės sklypo nuomos sutartį prieš terminą nuomotojo iniciatyva, kai nuomininkas nesilaiko sutarties sąlygų, jeigu pastatai, statiniai ar inžineriniai įrenginiai pastatyti be leidimo, nuomininkas privalo juos nugriauti ir sutvarkyti žemės sklypą savo lėšomis.

Norėdami dalyvauti aukcione privalote prisijungti arba registruotis

Prisijungti
Registruotis
Svarbi informacija:
nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus pakeistoms Lietuvos Respublikos miškų įstatymo nuostatoms, asmenys galės įsigyti miškų ūkio paskirties žemės sklypą tik gavę Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimą. Daugiau informacijos rasite čia.