Kitos paskirties žemės sklypo nuomos aukcionas Ignalinos r. sav., Ignalinos m., Vilniaus g. 72 (kadastro Nr. 4532/0001:295)

Aukciono numeris:60061
Kadastro numeris:4532/0001:295
Plotas:0,2448 ha
Adresas:
Ignalinos r. sav., Ignalinos m., Vilniaus g. 72
Nuomos terminas metais:99
Pradinė kaina:
353.00 €
Pabaigos data ir laikas:
2021-06-17 15:00
Pabaigos statusas:
Derinamas sutarties projektas

Aukciono administratorius

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo vadovo paskirtas kontaktinis asmuo Konstitucijos pr. 23-401 (A korpusas), Vilnius
Telefonas: 8 52 616092
Mob. telefonas: 8 626 78499
El. paštas: [email protected]

Atviro aukciono būdu nuomojamas kitos paskirties valstybinės žemės sklypas, esantis Ignalinos m.

Daugiau informacijos apie dalyvavimo aukcione sąlygas ir taisykles galite rasti puslapyje "Taisyklės", arba teiraukitės aukciono administratoriaus.

Aukciono dalyvių registracijos pabaiga 2021-06-17 09:00.

Aukciono pradžia 2021-06-17 11:00.

Aukciono pabaiga 2021-06-17 15:00 (aukciono pabaigos laiko pratęsimo sąlygos nurodytos Tvarkos aprašo 24 punkte).

Žemės sklypo nuomos aukciono laimėtojas iki nuomos sutarties pasirašymo dienos turi sumokėti 486,00 Eur (aukciono organizavimo išlaidos) į sąskaitą LT424010051005539407, gavėjas –Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (įm. kodas 188704927).

Didžiausia pasiūlyta kaina 353.00 €

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis

kita

Žemės sklypo naudojimo būdas

komercinės paskirties objektų teritorijos  

SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS

Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis) (plotas 0,1506 ha);

Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis) (plotas 0,1156 ha);

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) (plotas 0,0482 ha);

Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis) (plotas 0,0422 ha).

Nustatyti žemės servitutai

servitutas - teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) (plotas 0,0176 ha)

Kiti naudojimo apribojimai

Papildomos nuomos sutarties sąlygos:

1. Žemės sklype galima neigiamo poveikio aplinkai nedaranti ūkinė – prekybos, paslaugų ir viešo maitinimo – veikla, nesusijusi su taršia gamyba ir šios veiklos aptarnavimui reikalinga socialine, inžinerine, susisiekimo ir kita infrastruktūra.

2. Nuomininkas įsipareigoja per 12  mėnesių nuo valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties pasirašymo dienos pastatų ir statinių statybai gauti statybą leidžiantį dokumentą. Dėl objektyvių, nuo nuomininko nepriklausančių priežasčių šis terminas gali būti pratęstas šalių raštišku susitarimu.

3. Nuomininkas privalo ne vėliau kaip per 2 (dvejus) metus nuo statybos leidimo išdavimo užbaigti pastatų ir statinių statybos darbus ir pateikti Ignalinos rajono savivaldybės administracijai Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą. Dėl objektyvių, nuo nuomininko nepriklausančių priežasčių šis terminas gali būti pratęstas šalių raštišku susitarimu.

4. Bendra investicijų vertė į nuomojamą sklypą turi sudaryti ne mažiau kaip 400 000 (keturis šimtus tūkstančių) Eur. Investicijų vertė apskaičiuojama remiantis Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 12 straipsnio 2 dalies 7 punkte ir 13 straipsnio 1 dalies 6 punkte nustatytais minimaliais reikalavimais investuotojams.

5. Nuomininkas privalo per 1 (vienus) metus nuo pastatų įregistravimo Nekilnojamojo turto registre sukurti ne mažiau kaip 6 (šešias) darbo vietas.

6. Nuomininkas įsirengtus inžinerinius tinklus pagal parengtus techninius projektus privalo prijungti prie Ignalinos miesto magistralinių tinklų atšakų, įrengtų nuomojamame žemės sklype.

7. Valstybinės žemės nuomos sutartis nuomotojo reikalavimu nutraukiama neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius bent vieną 1–6 punktuose numatytą sąlygą, įspėjus nuomininką raštu dėl nuomos sutarties nutraukimo prieš du mėnesius. Nutraukus sutartį šiame punkte nustatytais pagrindais, nuomotojas turi teisę pareikalauti atlyginti nuostolius. Šalys susitaria, kad minimalūs, neįrodinėtini ir neginčytini nuomotojo patirti nuostoliai sudarys 10000 (dešimt tūkstančių) Eur, jeigu nuomotojas neįrodys, kad patyrė didesnių nuostolių.

8. Nutraukus valstybinės žemės sklypo nuomos sutartį prieš terminą nuomotojo iniciatyva, kai nuomininkas nesilaiko sutarties sąlygų, jeigu pastatai, statiniai ar inžineriniai įrenginiai pastatyti be leidimo, nuomininkas privalo juos nugriauti ir sutvarkyti žemės sklypą savo lėšomis.

Norėdami dalyvauti aukcione privalote prisijungti arba registruotis

Prisijungti
Registruotis
Svarbi informacija:
nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus pakeistoms Lietuvos Respublikos miškų įstatymo nuostatoms, asmenys galės įsigyti miškų ūkio paskirties žemės sklypą tik gavę Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimą. Daugiau informacijos rasite čia.