Kitos paskirties žemės sklypo nuomos aukcionas Ignalinos r. sav., Dūkšto sen., Vaškonių k. 1 (kadastro Nr. 4534/0001:138)

Aukciono numeris:93902
Kadastro numeris:4534/0001:138
Plotas:3,2902 ha
Adresas:
Ignalinos r. sav., Dūkšto sen, Vaškonių k. 1
Nuomos terminas metais:99
Pradinė kaina:
599.00 €
Pabaigos data ir laikas:
2023-06-15 15:00
Pabaigos statusas:
Aukcione nedalyvavo nei vienas dalyvis

Aukciono administratorius

Valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro vadovo paskirtas kontaktinis asmuo Konstitucijos pr. 23-401 (A korpusas), Vilnius
Telefonas: 8 52 616092
Mob. telefonas: 8 626 78499
El. paštas: [email protected]

Atviro aukciono būdu nuomojamas kitos paskirties valstybinės žemės sklypas, esantis Ignalinos r. sav.

Informuojame, kad pradinis žemės sklypo nuomos mokesčio dydis yra pradinis metinis žemės nuomos mokestis.

Daugiau informacijos apie dalyvavimo aukcione sąlygas ir taisykles galite rasti puslapyje "Taisyklės", arba teiraukitės aukciono administratoriaus.

Aukciono dalyvių registracijos pabaiga 2023-06-15 09:00.

Aukciono pradžia 2023-06-15 11:00.

Aukciono pabaiga 2023-06-15 15:00 (aukciono pabaigos laiko pratęsimo sąlygos nurodytos Tvarkos aprašo 24 punkte).

Žemės sklypo nuomos aukciono laimėtojas iki nuomos sutarties pasirašymo dienos turi sumokėti 551,00 Eur (aukciono organizavimo išlaidos) į sąskaitą LT424010051005539407, gavėjas – Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos (įm. kodas 188704927).

Pradinė kaina 599.00 €

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis

kita

Žemės sklypo naudojimo būdas

komercinės paskirties objektų teritorijos

SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS

Teritorija, kurioje taikoma SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:

Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis) (plotas 0,0427 ha);

Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis) (plotas 1,3404 ha);

Geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonos (III skyrius, trečiasis skirsnis) (plotas 0,0085 ha)

Nustatyti žemės servitutai

Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku, varyti galvijus (tarnaujantis) (plotas 0,2372 ha)

Kiti naudojimo apribojimai

papildomos žemės sklypo nuomos sutarties sąlygos:

1. Žemės sklype (kadastro numeris 4534/0001:138, kadastro vietovės pavadinimas – Kaniūkų kadastro vietovė, daikto pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, žemės sklypo naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos, žemės sklypo plotas – 3.2902 ha) galima neigiamo poveikio aplinkai nedaranti ūkinė veikla. Galima paslaugų paskirties pastatų su inžinerine infrastruktūra statyba.

2. Planuodamas veiklą, kuri įrašyta į Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą, nuomininkas savo lėšomis privalės atlikti /organizuoti planuojamo ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą ir poveikio visuomenės sveikatai vertinimą ar atranką dėl planuojamo ūkinės veiklos poveikio.

3. Planuodamas statinius, kuriems pagal teisės aktus privaloma parengti teritorijų planavimo dokumentą (detalųjį planą), nuomininkas planavimo organizatoriui privalės pateikti prašymą dėl detaliojo plano rengimo inicijavimo ir savo lėšomis parengti detalųjį planą.

4. Nuomininkas įsipareigoja savo lėšomis parengti statinių (nekilnojamųjų daiktų (pastatų ir inžinerinių statinių), kurių sąmatinė vertė ne mažesnė kaip 0,5 mln. Eur, techninio darbo projekto dokumentaciją.

5. Nuomininkas, jeigu neprivaloma atlikti veiksmų, nurodytų sąlygų 2 ir 3 punktuose, įsipareigoja per 12 mėnesių nuo valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties pasirašymo dienos statinių statybai gauti statybą leidžiantį dokumentą. Dėl objektyvių, nuo nuomininko nepriklausančių priežasčių, šis terminas gali būti iki 6 mėnesių pratęstas šalių raštišku susitarimu.

6. Nuomininkas, jeigu privaloma atlikti veiksmus, nurodytus sąlygų 2 ir 3 punktuose, įsipareigoja per 24 mėnesius nuo valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties pasirašymo dienos statinių statybai gauti statybą leidžiantį dokumentą. Dėl objektyvių, nuo nuomininko nepriklausančių priežasčių, šis terminas gali būti iki 6 mėnesių pratęstas šalių raštišku susitarimu.

7. Nuomininkas privalo ne vėliau kaip per 2 (dvejus) metus nuo statybos leidimo išdavimo dienos 100 proc. užbaigti statinių statybos darbus, nustatyta tvarka atlikti statinių statybos užbaigimą ir įregistruoti Nekilnojamojo turto registre. Dėl objektyvių, nuo nuomininko nepriklausančių priežasčių, šis terminas gali būti iki 12 mėnesių pratęstas šalių raštišku susitarimu.

8. Bendra investicijų vertė į nuomojamą sklypą turi sudaryti ne mažiau kaip 0,5 mln. Eur. Rengiant statinių (nekilnojamųjų daiktų (pastatų ir inžinerinių statinių)) techninį darbo projektą, privalu parengti ir Ignalinos rajono savivaldybės administracijai pateikti statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį.

9. Nuomininkas ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėnesius nuo statinių įregistravimo Nekilnojamojo turto registre privalo pradėti veiklą ir įdarbinti ne mažiau kaip 3 (tris) darbuotojus.

10. Valstybinės žemės nuomos sutartis nuomotojo reikalavimu nutraukiama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.564 straipsnio 1 dalyje išdėstytais atvejais, taip pat neįvykdžius bent vieno sąlygų 1–9 punktuose nurodytų reikalavimų įspėjus nuomininką raštu dėl nuomos sutarties nutraukimo prieš du mėnesius. Nutraukus sutartį šiame punkte nustatytais pagrindais, nuomotojas turi teisę pareikalauti atlyginti nuostolius. Šalys susitaria, kad minimalūs, neįrodinėtini ir neginčytini nuomotojo patirti nuostoliai sudarys 2 % investicijų vertės, nurodytos 8 punkte.

11. Nuomotojo iniciatyva nutraukus valstybinės žemės sklypo nuomos sutartį prieš terminą šių sąlygų 10 punkto pagrindu, visus pastatus ir inžinerinius statinius nuomininkas savo lėšomis privalo nugriauti ir sutvarkyti žemės sklypą.

Susiję dokumentai

Žemės sklypo planas

Norėdami dalyvauti aukcione privalote prisijungti arba registruotis

Prisijungti
Registruotis
Svarbi informacija:
nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus pakeistoms Lietuvos Respublikos miškų įstatymo nuostatoms, asmenys galės įsigyti miškų ūkio paskirties žemės sklypą tik gavę Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimą. Daugiau informacijos rasite čia.