Kitos paskirties žemės sklypo nuomos aukcionas Ignalinos r. sav., Dūkšto m., Partizanų g. 15A (kadastro Nr. 4524/0002:29)

Aukciono numeris:68416
Kadastro numeris:4524/0002:29
Plotas:4,5492 ha
Adresas:
Ignalinos r. sav., Dūkštas, Partizanų g. 15A
Nuomos terminas metais:99
Pradinė kaina:
464.58 €
Pabaigos data ir laikas:
2022-01-18 15:05
Pabaigos statusas:
Derinamas sutarties projektas

Aukciono administratorius

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo vadovo paskirtas kontaktinis asmuo Konstitucijos pr. 23-401 (A korpusas), Vilnius
Telefonas: 8 52 616092
Mob. telefonas: 8 626 78499
El. paštas: [email protected]

Atviro aukciono būdu nuomojamas kitos paskirties valstybinės žemės sklypas, esantis Ignalinos r. sav.

Daugiau informacijos apie dalyvavimo aukcione sąlygas ir taisykles galite rasti puslapyje "Taisyklės", arba teiraukitės aukciono administratoriaus.

Aukciono dalyvių registracijos pabaiga 2022-01-18 09:00.

Aukciono pradžia 2022-01-18 11:00.

Aukciono pabaiga 2022-01-18 15:00 (aukciono pabaigos laiko pratęsimo sąlygos nurodytos Tvarkos aprašo 24 punkte).

Žemės sklypo nuomos aukciono laimėtojas iki nuomos sutarties pasirašymo dienos turi sumokėti 486,00 Eur (aukciono organizavimo išlaidos) į sąskaitą LT424010051005539407, gavėjas – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (įm. kodas 188704927).

Didžiausia pasiūlyta kaina 464.59 €

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis

kita

Žemės sklypo naudojimo būdas

pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos 

SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS

Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis) (plotas 0,0441 ha);

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) (plotas 0,0323 ha)

Nustatyti žemės servitutai

nėra

Kiti naudojimo apribojimai

papildomos žemės sklypo nuomos sutarties sąlygos:

1. Žemės sklype galima gamybos, pramonės įmonių ar dirbtuvių, sandėlių statiniams, energetikos objektams skirta veikla ir šios veiklos aptarnavimui reikalingų statinių statyba su socialine, inžinerine, susisiekimo ir kita infrastruktūra atlikus Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nustatyta tvarka reglamentuotus planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procesus.

Poveikio aplinkai vertinimo subjektams, atsakingai institucijai ar visuomenei išreiškus prieštaravimus dėl planuojamos veiklos arba ginčijant sprendimus (veiksmus), arba iškėlus planuojamos veiklos įgyvendinimo sąlygas, kurios nepriimtinos nuomininkui, nuomininkas turi teisę, pranešęs apie tai prieš 3 mėnesius, nutraukti nuomos sutartį nemokėdamas netesybų ir / ar nuostolių.

2. Nuomininkas turi savo lėšomis parengti pastatų, statinių ir inžinerinių įrenginių techninio darbo projekto dokumentaciją, inžinerinius tinklus prijungiant prie centralizuotų tinklų, atvestų iki žemės sklypo ribos.

3. Nuomininkas įsipareigoja per 18  mėnesių nuo valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties pasirašymo dienos pastatų ir statinių statybai gauti statybą leidžiantį dokumentą. Dėl objektyvių, nuo nuomininko nepriklausančių priežasčių šis terminas gali būti pratęstas šalių raštišku susitarimu.

4. Nuomininkas privalo ne vėliau kaip per 2 (dvejus) metus nuo statybos leidimo išdavimo užbaigti pastatų ir statinių statybos darbus ir pateikti Ignalinos rajono savivaldybės administracijai Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą. Dėl objektyvių, nuo nuomininko nepriklausančių priežasčių šis terminas gali būti pratęstas šalių raštišku susitarimu.

5. Bendra investicijų vertė į nuomojamą sklypą turi sudaryti ne mažiau kaip 500 000 (penkis šimtus tūkstančių) Eur. Investicijų vertė apskaičiuojama remiantis Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 12 straipsnio 2 dalies 7 punkte ir 13 straipsnio 1 dalies 6 punkte nustatytais minimaliais reikalavimais investuotojams.

6. Nuomininkas privalo per 1 (vienus) metus nuo pastatų įregistravimo Nekilnojamojo turto registre sukurti ne mažiau kaip 10 (dešimt) darbo vietų.

7. Valstybinės žemės nuomos sutartis nuomotojo reikalavimu nutraukiama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.564 straipsnio 1 dalyje išdėstytais atvejais, taip pat neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius bent vieną 1–8 punktuose numatytą sąlygą, įspėjus nuomininką raštu dėl nuomos sutarties nutraukimo prieš du mėnesius. Nutraukus sutartį šiame punkte nustatytais pagrindais, nuomotojas turi teisę pareikalauti atlyginti nuostolius. Šalys susitaria, kad minimalūs, neįrodinėtini ir neginčytini nuomotojo patirti nuostoliai sudarys 2 % minimalios investicijų vertės, nurodytos 7 punkte, jeigu nuomotojas neįrodys, kad patyrė didesnių nuostolių.

8. Nutraukus valstybinės žemės sklypo nuomos sutartį prieš terminą nuomotojo iniciatyva, kai nuomininkas nesilaiko sutarties sąlygų, jeigu pastatai, statiniai ar inžineriniai įrenginiai pastatyti be leidimo, nuomininkas privalo juos nugriauti ir sutvarkyti žemės sklypą savo lėšomis.

Norėdami dalyvauti aukcione privalote prisijungti arba registruotis

Prisijungti
Registruotis
Svarbi informacija:
nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus pakeistoms Lietuvos Respublikos miškų įstatymo nuostatoms, asmenys galės įsigyti miškų ūkio paskirties žemės sklypą tik gavę Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimą. Daugiau informacijos rasite čia.