Kitos paskirties žemės sklypo nuomos aukcionas Biržų r. sav., Biržai, Plento g. 2C (kadastro Nr. 3604/0027:37)

Aukciono numeris:99011
Kadastro numeris:3604/0027:37
Plotas:2,1245 ha
Adresas:
Biržų r. sav., Biržų m., Plento g. 2C
Nuomos terminas metais:80
Pradinė kaina:
1515.00 €
Pabaigos data ir laikas:
2023-11-07 15:00
Pabaigos statusas:
Aukcione nedalyvavo nei vienas dalyvis

Aukciono administratorius

Valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro vadovo paskirtas kontaktinis asmuo Konstitucijos pr. 23-401 (A korpusas), Vilnius
Telefonas: 8 52 616092
Mob. telefonas: 8 626 78499
El. paštas: [email protected]

Atviro aukciono būdu nuomojamas kitos paskirties valstybinės žemės sklypas, esantis Biržų m.

Daugiau informacijos apie dalyvavimo aukcione sąlygas ir taisykles galite rasti puslapyje "Taisyklės", arba teiraukitės aukciono administratoriaus.

Aukciono dalyvių registracijos pabaiga 2023-11-07 09:00.

Aukciono pradžia 2023-11-07 11:00.

Aukciono pabaiga 2023-11-07 15:00 (aukciono pabaigos laiko pratęsimo sąlygos nurodytos Tvarkos aprašo 24 punkte).

Žemės sklypo nuomos aukciono laimėtojas iki nuomos sutarties pasirašymo dienos turi sumokėti 551,00 Eur (aukciono organizavimo išlaidos) į sąskaitą Nr. LT97 7044 0600 0767 8909, AB SEB bankas, gavėjas – valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras (įmonės kodas 306205513).

Pradinė kaina 1515.00 €

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis

kita

Žemės sklypo naudojimo būdas

pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS

Teritorija, kurioje taikoma SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:

Šiaurės Lietuvos karstinis regionas (VI skyrius, dvyliktasis skirsnis) (plotas 2,1245 ha);

Komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis) (plotas 2,1245 ha);

Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis) (plotas 2,1245 ha)

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) (plotas 0,0218 ha);

Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis) (plotas 2,1245 ha)

Įregistruotos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) (plotas 0,0030 ha);

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) (plotas 0,0027 ha)

Nustatyti žemės servitutai

nėra

Kiti naudojimo apribojimai

papildomos sutarties sąlygos:

1. Žemės sklype galima pramonės (gamybos) veikla su šios veiklos aptarnavimui reikalinga inžinerine, susisiekimo ir kita infrastruktūra;

2. nuomininkas įsipareigoja per 12 mėnesių nuo valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties pasirašymo dienos pastatų ir statinių statybai gauti statybą leidžiantį dokumentą (atlikęs Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nustatytas procedūras (jei reikia)). Dėl objektyvių, nuo nuomininko nepriklausančių priežasčių, šis terminas gali būti pratęstas šalių raštišku susitarimu;

3. nuomininkas privalo ne vėliau kaip per 2 (dvejus) metus nuo statybos leidimo gavimo užbaigti pastatų ir statinių statybos darbus ir pateikti Biržų rajono savivaldybės administracijai tai liudijantį Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą. Dėl objektyvių, nuo nuomininko nepriklausančių priežasčių, šis terminas gali būti pratęstas šalių raštišku susitarimu.

4. bendra nuomininko investicijų vertė į nuomojamą sklypą per 4 (keturis) metus po Biržų rajono savivaldybės administracijos įgyvendinamo projekto Nr. 07.1.1-CPVA-V-907-02-0005 "Naujo sklypo Biržų m., Plento g. 2C įrengimas, sukuriant palankią infrastruktūrą privačioms investicijoms", finansuojamo pagal 2014 -2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto "Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas" Nr. 07.1.1-CPVA-V-907 priemonę "Miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui, atnaujinimas ir plėtra" (toliau - Projektas), pabaigos (planuojama projekto pabaiga 2023 m. birželio 30 d.) turi sudaryti ne mažiau kaip 350 000 Eur (tris šimtus penkiasdešimt tūkstančių Eur). Investicijų vertė bus apskaičiuojama, vadovaujantis Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. kovo 6 d. įsakymu Nr.1V-164 "Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo" (toliau - Rodiklių skaičiavimo aprašas), 14 punktu;

5. nuomininkas per 4 (keturis) metus po Projekto pabaigos (planuojama projekto pabaiga 2023 m. birželio 30 d.) privalo sukurti ne mažiau kaip 18 (aštuoniolika) naujų darbo vietų (sukurtų darbo vietų skaičius bus apskaičiuojamas, vadovaujantis Rodiklių skaičiavimo aprašo 15 punktu);

6. nuomininkas išnuomotame sklype (kuriame šiuo metu, įgyvendinant 4 punkte minimą Projektą, yra atlikti sklypo reljefo planiravimo darbai, įrengtas sklypo aptvėrimas bei įrengta sklypo apšvietimo infrastrukūra), įsirengtus inžinerinius tinklus pagal pasirengtus techninius projektus privalo prijungti prie Biržų miesto magistralinių tinklų atšakų bei kitų inžinerinių tinklų (vandentiekio, nuotekų šalinimo tinklai, dujotiekis, elektros tinklai), įrengtų, įgyvendinant Projektą, prie nuomojamo Žemės sklypo ribos;

7. valstybinės žemės nuomos sutartis nuomotojo reikalavimu nutraukiama neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius bent vienos 1 - 6 papunkčiuose numatytos sąlygos, įspėjus nuomininką raštu dėl nuomos sutarties nutraukimo prieš du mėnesius. Nutraukus sutartį šiame papunktyje nustatytais pagrindais, nuomotojas turi teisę pareikalauti atlyginti nuostolius. Šalys susitaria, jog minimalūs, neįrodinėtini ir neginčytini nuomotojo patirti nuostoliai sudarys 10000,00 Eur (dešimt tūkstančių), jeigu nuomotojas neįrodys, kad patyrė didesnių nuostolių;

8. nutraukus valstybinės Žemės sklypo nuomos sutartį prieš terminą nuomotojo iniciatyva, kai nuomininkas nesilaiko sutarties sąlygų,jeigu pastatai, statiniai ar inžineriniai įrenginiai pastatyti be leidimo, nuomininkas privalo juos nugriauti ir sutvarkyti Žemės sklypą savo lėšomis.

Susiję dokumentai

Žemės sklypo planas

Norėdami dalyvauti aukcione privalote prisijungti arba registruotis

Prisijungti
Registruotis
Svarbi informacija:
nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus pakeistoms Lietuvos Respublikos miškų įstatymo nuostatoms, asmenys galės įsigyti miškų ūkio paskirties žemės sklypą tik gavę Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimą. Daugiau informacijos rasite čia.