Kitos paskirties žemės sklypo nuomos aukcionas Anykščių r. sav., Anykščių m., J. Jablonskio g. 17E (kadastro Nr. 3403/0009:50)

Aukciono numeris:55662
Kadastro numeris:3403/0009:50
Plotas:0,8247 ha
Adresas:
Anykščių r. sav., Anykščių m., J. Jablonskio g. 17E
Nuomos terminas metais:80
Pradinė kaina:
751.52 €
Pabaigos data ir laikas:
2021-03-08 15:00
Pabaigos statusas:
Sutarties projektas suderintas

Aukciono administratorius

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo vadovo paskirtas kontaktinis asmuo Konstitucijos pr. 23-401 (A korpusas), Vilnius
Telefonas: 8 52 616092
Mob. telefonas: 8 626 78499
El. paštas: [email protected]

Atviro aukciono būdu nuomojamas kitos paskirties valstybinės žemės sklypas, esantis Anykščių m.

Daugiau informacijos apie dalyvavimo aukcione sąlygas ir taisykles galite rasti puslapyje "Taisyklės", arba teiraukitės aukciono administratoriaus.

Aukciono dalyvių registracijos pabaiga 2021-03-08 09:00.

Aukciono pradžia 2021-03-08 11:00.

Aukciono pabaiga 2021-03-08 15:00 (aukciono pabaigos laiko pratęsimo sąlygos nurodytos Tvarkos aprašo 24 punkte).

Žemės sklypo nuomos aukciono laimėtojas iki nuomos sutarties pasirašymo dienos turi sumokėti 504,00 Eur (aukciono organizavimo išlaidos) į sąskaitą Nr. LT97 7044 0600 0767 8909, AB SEB bankas, gavėjas – valstybės įmonė Valstybės žemės fondas (įmonės kodas 120093212).

Didžiausia pasiūlyta kaina 751.52 €

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis

kita

Žemės sklypo naudojimo būdas

rekreacinės teritorijos 

SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS

Valstybiniai parkai (V skyrius, dvidešimt trečiasis skirsnis) (plotas 0,8247 ha)

Nustatyti žemės servitutai

nėra

Kiti naudojimo apribojimai

Aukciono laimėtojas privalo:

1. nuomininkas privalo žemės sklypą naudoti ir vykdyti veiklas tik pagal žemės sklypui nustatytą pagrindinę paskirtį ir būdą (paskirtis - kita, naudojimo būdas - rekreacinės teritorijos);

2. pastatų, statinių ar įrenginių statyba turi būti vykdoma pagal žemės sklypo detalųjį planą, patvirtintą Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. TS-2 "Dėl žemės sklypo, esančio Anykščių mieste, Anykščių r. sav., detaliojo plano patvirtinimo".

3. nuomininkas privalo užtikrinti Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme reglamentuotus architektūros kokybės kriterijus, šio įstatymo nustatyta tvarka teikti parengtus projektinius pasiūlymus, architektūrinį ir urbanistinės idėjos sprendinį regioninei architektūros tarybai;

4. nuomininkas savo lėšomis sklype turi įsirengti inžinerinius tinklus ir parengti pastatų bei statinių techninio projekto dokumentaciją;

5. nuomininkas įsipareigoja per 18 mėnesių laikotarpį nuo valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties pasirašymo dienos pastatų ir statinių statybai gauti statybą leidžiantį dokumentą. Dėl objektyvių, nuo nuomininko nepriklausančių priežasčių šis terminas gali būti pratęstas šalių raštišku susitarimu, prieš tai gavus Anykščių rajono savivaldybės  tarybos sutikimą;

6. nuomininkas įsipareigoja per 24 mėnesių laikotarpį nuo valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties pasirašymo dienos pradėti statybos darbus žemės sklype. Dėl objektyvių, nuo nuomininko nepriklausančių priežasčių šis terminas gali būti pratęstas šalių raštišku susitarimu, prieš tai gavus Anykščių rajono savivaldybės tarybos sutikimą;

7. ne vėliau kaip po 42 mėnesių nuo valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties pasirašymo dienos, pastatai, statiniai ar inžineriniai įrenginiai turi būti pripažinti tinkamais naudoti ir įregistruoti VĮ Registrų centre. Dėl objektyvių, nuo nuomininko nepriklausančių priežasčių šis terminas gali būti pratęstas šalių raštišku susitarimu, prieš tai gavus Anykščių rajono savivaldybės tarybos sutikimą;

8. valstybinės žemės nuomos sutartis nuomotojo reikalavimu nutraukiama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.564 straipsnio 1 dalyje išdėstytais atvejais, o taip pat neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius bent vienos nurodytos 1-7 papunkčiuose numatytos sąlygos, įspėjus nuomininką raštu dėl nuomos sutarties nutraukimo preiš du mėnesius. Nutraukus sutartį šiame papunktyje nustatytais pagrindais, nuomotojas turi teisę pareikalauti atlyginti nuostolius. Šalys susitaria, jog minimalūs, neįrodinėtini ir neginčytini nuomotojo patirti nuostoliai sudarys 5000 Eur (penkis tūkstančius Eur 00 euro ct), jeigu nuomotojas neįrodys, kad patyrė didesnius nuostolius;

9. nutraukus valstybinės žemės sklypo nuomos sutartį prieš terminą nuomotojo iniciatyva, kai nuomininkas nesilaiko sutarties sąlygų, jeigu pastatai, statiniai ar inžineriniai įrenginiai pastatyti be leidimo, nuomininkas privalo juos nugriauti ir sutvarkyti žemės sklypą savo lėšomis.

Norėdami dalyvauti aukcione privalote prisijungti arba registruotis

Prisijungti
Registruotis
Svarbi informacija:
nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus pakeistoms Lietuvos Respublikos miškų įstatymo nuostatoms, asmenys galės įsigyti miškų ūkio paskirties žemės sklypą tik gavę Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimą. Daugiau informacijos rasite čia.