Kitos paskirties žemės sklypo nuomos aukcionas Anykščių r. sav., Anykščių m., J. Biliūno g. 68D (kadastro Nr. 3403/0011:116)

Aukciono numeris:64550
Kadastro numeris:3403/0011:116
Plotas:0,5146 ha
Adresas:
Anykščių r. sav., Anykščių m., J. Biliūno g. 68D
Nuomos terminas metais:80
Pradinė kaina:
520.20 €
Pabaigos data ir laikas:
2021-10-29 15:00
Pabaigos statusas:
Aukcione nedalyvavo nei vienas dalyvis

Aukciono administratorius

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo vadovo paskirtas kontaktinis asmuo Konstitucijos pr. 23-401 (A korpusas), Vilnius
Telefonas: 8 52 616092
Mob. telefonas: 8 626 78499
El. paštas: [email protected]

Atviro aukciono būdu nuomojamas kitos paskirties valstybinės žemės sklypas, esantis Anykščių m.

Daugiau informacijos apie dalyvavimo aukcione sąlygas ir taisykles galite rasti puslapyje "Taisyklės", arba teiraukitės aukciono administratoriaus.

Žemės sklypas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje).

Aukciono dalyvių registracijos pabaiga 2021-10-29 09:00.

Aukciono pradžia 2021-10-29 11:00.

Aukciono pabaiga 2021-10-29 15:00 (aukciono pabaigos laiko pratęsimo sąlygos nurodytos Tvarkos aprašo 24 punkte).

Žemės sklypo nuomos aukciono laimėtojas iki nuomos sutarties pasirašymo dienos turi sumokėti 486,00 Eur (aukciono organizavimo išlaidos) į sąskaitą Nr. LT97 7044 0600 0767 8909, AB SEB bankas, gavėjas – valstybės įmonė Valstybės žemės fondas (įmonės kodas 120093212).

Pradinė kaina 520.20 €

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis

kita

Žemės sklypo naudojimo būdas

rekreacinės teritorijos 

SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS

Valstybiniai parkai (V skyrius, dvidešimt trečiasis skirsnis) (plotas 0,5146 ha);

Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis) (plotas 0,5146 ha);

Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis) (plotas 0,5146 ha);

Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis) (plotas 0,5146 ha);

Geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonos (III skyrius, trečiasis skirsnis) (plotas 0,1287 ha)

Nustatyti žemės servitutai

servitutas - teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) (plotas 0,1418 ha);

servitutas - teisė tiesti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) (plotas 0,1418 ha);

kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis (viešpataujantis) (plotas 0,0457 ha);

kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis (viešpataujantis) (plotas 0,0241 ha);

kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis) (plotas 0,0345 ha)

Kiti naudojimo apribojimai

Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje).

Aukciono laimėtojas privalo:

1. nuomininkas privalo žemės sklypą naudoti ir vykdyti veiklas tik pagal žemės sklypui nustatytą pagrindinę naudojimo paskirtį ir būdą (paskirtis - kita, naudojimo būdas - rekreacinės teritorijos);

2. pastatų, statinių ar įrenginių statyba turi būti vykdoma pagal žemės sklypo detalųjį planą, patvirtintą Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. TS-55 "Dėl detaliojo plano patvirtinimo".

3. nuomininkas privalo užtikrinti Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme reglamentuotus architektūros kokybės kriterijus, šio įstatymo nustatyta tvarka teikti parengtus projektinius pasiūlymus, architektūrinį ir urbanistinės idėjos sprendinį regioninei architektūros tarybai;

4. nuomininkas savo lėšomis sklype turi įsirengti inžinerinius tinklus ir parengti pastatų bei statinių techninio projekto dokumentaciją;

5. nuomininkas įsipareigoja per 18 mėnesių laikotarpį nuo valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties pasirašymo dienos pastatų ir statinių statybai gauti statybą leidžiantį dokumentą. Dėl objektyvių, nuo nuomininko nepriklausančių priežasčių šis terminas gali būti pratęstas šalių raštišku susitarimu, prieš tai gavus Anykščių rajono savivaldybės tarybos sutikimą;

6. nuomininkas įsipareigoja per 24 mėnesių laikotarpį nuo valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties pasirašymo dienos pradėti statybos darbus žemės sklype. Dėl objektyvių, nuo nuomininko nepriklausančių priežasčių šis terminas gali būti pratęstas šalių raštišku susitarimu, prieš tai gavus Anykščių rajono savivaldybės tarybos sutikimą;

7. ne vėliau kaip po 42 mėnesių nuo valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties pasirašymo dienos, pastatai, statiniai ar inžineriniai įrenginiai turi būti pripažinti tinkamais naudoti ir įregistruoti VĮ Registrų centre. Dėl objektyvių, nuo nuomininko nepriklausančių priežasčių šis terminas gali būti pratęstas šalių raštišku susitarimu, prieš tai gavus Anykščių rajono savivaldybės tarybos sutikimą;

8. valstybinės žemės nuomos sutartis nuomotojo reikalavimu nutraukiama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.564 straipsnio 1 dalyje išdėstytais atvejais, o taip pat neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius bent vienos nurodytos 1-7 papunkčiuose numatytos sąlygos, įspėjus nuomininką raštu dėl nuomos sutarties nutraukimo prieš du mėnesius. Nutraukus sutartį šiame papunktyje nustatytais pagrindais, nuomotojas turi teisę pareikalauti atlyginti nuostolius. Šalys susitaria, jog minimalūs, neįrodinėtini ir neginčytini nuomotojo patirti nuostoliai sudarys 5000 Eur (penkis tūkstančius Eur 00 euro ct), jeigu nuomotojas neįrodys, kad patyrė didesnius nuostolius;

9. nutraukus valstybinės žemės sklypo nuomos sutartį prieš terminą nuomotojo iniciatyva, kai nuomininkas nesilaiko sutarties sąlygų, jeigu pastatai, statiniai ar inžineriniai įrenginiai pastatyti be leidimo, nuomininkas privalo juos nugriauti ir sutvarkyti žemės sklypą savo lėšomis.

Norėdami dalyvauti aukcione privalote prisijungti arba registruotis

Prisijungti
Registruotis
Svarbi informacija:
nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus pakeistoms Lietuvos Respublikos miškų įstatymo nuostatoms, asmenys galės įsigyti miškų ūkio paskirties žemės sklypą tik gavę Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimą. Daugiau informacijos rasite čia.